RARE Antique UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) Original Japanese Woodcut Print

RARE Antique UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) Original Japanese Woodcut Print
RARE Antique UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) Original Japanese Woodcut Print
RARE Antique UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) Original Japanese Woodcut Print

RARE Antique UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) Original Japanese Woodcut Print

RARE Antique UTAGAWA KUNIYOSHI (1797 - 1861) Original Japanese Woodcut Print. Measures: 50 cm x 38.5 cm.


RARE Antique UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) Original Japanese Woodcut Print